دکتر فرهاد عطایی
Farhad Ataei, an Associate Professor at University of Tehran, is Senior Fellow at The IRAS Institute.

در اين بخش مطلبی در تاريخ فوق موجود نيست.