دکتر الهه کولایی
روابط ايران و روسيه: تداوم يا تغيير؟
۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۳

دکتر الهه کولایی

روابط ايران و روسيه: تداوم يا تغيير؟

ایراس - مقدمه: تحليل روابط ايران و روسيه همواره تحت تأثير وصيت نامه منسوب به پتر كبير، تزار روسيه قرار داشته است. موريل آتكين، مورخ آمريكايي، صحت اين استراتژي را از سوي روسيه در برابر ايران بر اساس واقعيت هاي تاريخي مردود دانسته است. به نظر او، علت طرح اين بحث به دغدغة اروپايي ها به ويژه انگلستان،...