با سلام. خبرنامه مطالب منتشر شده در سایت موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس/www.iras.ir) در فروردین 1395 تقدیم حضور شده است.
این خبرنامه، شامل ارائه آرشیو «دوفصلنامه» و سایر مقالات ایراس نیز می باشد.