خبرنامه مطالب منتشر شده در سایت موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در نیمه دوم آذرماه 1394 تقدیم حضور شده است.