موسسه مطالعات ایران اوراسیا 29 آبان 1394 ساعت 12:44 http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/844/1/کرملین-های-روسیه -------------------------------------------------- عنوان : «کرملین»های روسیه -------------------------------------------------- متن : ایراس:کرملین مسکو(روسی:Московский Кремль) یک قلعه تاریخی شناخته شده است که به صورت مجتمع در قلب شهرمسکوساخته شده و از جنوب بهرودخانه مسکوا، از شرق بهمیدان سرخو از غرب بهباغ الکساندرمشرف می باشد. گویا بنای کرملین(که در زبان روسیه به معنای دژ یا کاخ است)در سال۱۴۸۷به پایان رسیده است. این کاخ را کهبه منظور اسکانرئیس جمهورروسیهمورد استفاده قرار می گیرد، می توان مشهور ترین بنای روسیه دانست. با وجود این، کرمیلینهای کوچک و بزرگ دیگری نیز در جای جای جغرافیای فدراسیون روسیه وجود دارد که کمتر شناخته شده و کمتر دیده شده اند. در گزارش تصویری پیش رو، می توانید برخی از این کرملینها را ببینید.