موسسه مطالعات ایران اوراسیا 14 ارديبهشت 1395 ساعت 14:10 http://www.iras.ir/fa/doc/article/1186/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي -------------------------------------------------- دو ماهنامه ايراس عنوان : دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي -------------------------------------------------- شماره 7، بهمن 1384 متن : دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 7، بهمن 1384 سخن نخست مهدي سنايي ص1 مشاهده متن [HTML] فضاي جديد تعاملات روسي ـ خاورميانه اي دكتر جهانگير كرمي ص2 مشاهده متن [HTML] فرصت هاي تازه در روابط ايران و ارمنستان ويكتوريا پانفيلوا ص6 مشاهده متن [HTML] سايه انرژي بر سر روابط مسكو ـ بروكسل داود كياني ص8 مشاهده متن [HTML] مذهب در آسياي مركزي: ديوان حكمت يسوي دكتر مهدي سنايي ص10 مشاهده متن [HTML] فعاليتهاي فرهنگي ـ اقتصادي آمريكا در منطقه پرويز قاسمي ص12 مشاهده متن [HTML] زبان روسي درآسياي مركزي و قفقاز سينان اوگانمترجم: مترجم: جليل يعقوب زاده فرد ص18 مشاهده متن [HTML] وضعيت مسلمانان روسيه ص25 مشاهده متن [HTML] آغاز فعاليت مجلس اجتماعي در روسيه ص28 مشاهده متن [HTML] تاسيس جامعه انتخاب دموكراتيك: تائيد بوش و سكوت اتحاديه اروپا مترجم: پرويز خويي ص33 مشاهده متن [HTML] محلي گرايي در صحنه سياسي جمهوري آذربايجان علي آقا محمداوفمترجم: مترجم: جليل يعقوب زاده فرد ص33 مشاهده متن [HTML] سال روسيه در ارمنستان ص40 مشاهده متن [HTML] معـرفـي كتـاب ص42 مشاهده متن [HTML] رويدادها و گزارش هاي خبري فرهنگ و جامعه ص44 مشاهده متن [HTML]