موسسه مطالعات ایران اوراسیا 29 فروردين 1395 ساعت 8:29 http://www.iras.ir/fa/doc/article/1063/اقتصاد-توسعه-برنامه-ريزي-اقتصادي-روسيه -------------------------------------------------- مهدي بيگدلو - مرتضي باقري - عبدالرضا باقري عنوان : اقتصاد توسعه و برنامه ريزي اقتصادي در روسيه دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1391، صص: 132-111 -------------------------------------------------- متن : ایراس - چکیده: بدون شک روسیه را باید یکی از بازیگران اصلی و قدرت های برتر اقتصادی جهان دانست، زيرا با علم به اینکه در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل, بنیان قدرت از وجه نظامی به وجه اقتصادی و فن آوری انتقال یافته و محور دیپلماسی، نه صرف تمرکز بر امور و مسائل سیاسی و نظامی بلکه تمرکز بر مراودات اقتصادی است، لذا بسیار تلاش می کند تا برای تحکیم ارکان مادی هژمونی خود بر اقتصاد جهانی, الگوی رفتار سیاسی واقع گرایانه را در پیش گيرد و به واسطه در اختیار داشتن منابع سرشار انرژی، از آن به عنوان ابزار اعمال قدرت و کسب ثروت بهره برداری کنند.این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روشی تحلیلی-توصیفی به بررسی اقتصاد توسعه در روسیه پرداخته و با بررسی سیاست های اقتصادی دوران یلتسین و پوتین و نیم نگاهی به دوران مدودف به این نتیجه دست یافته است که حرکت توسعه ای روسیه بیشتر مبتنی بر حمایت اولیه دولت از صنایع بوده و حرکت توسعه دولت- محور در دوران پوتین در کنار توجه به توسعه بخش خصوصی و حذف الیگارشی نمود یافته و روسیه توانسته در سال های بعد از فروپاشی به خصوص در دهه اخیر رشد قابل توجهی در شاخص های توسعه داشته باشد. کلیدواژگان:روسیه، شوروی، توسعه اقتصادی، اقتصاد توسعه، برنامه ریزی اقتصادی دریافت متن کامل/ دانلود PDF WWW.IRAS.IR