گزارش

ترجمه «راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه - 2016»

مترجم: رقیه کرامتی نیا
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۳۲
Share/Save/Bookmark
 
فرمان ریاست جمهوری مورخ 31 دسامبر2015، به شماره 683 پیرامون «راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه»: این راهبرد سندی بنیادی برای برنامه‌ریزی راهبردی است، که منافع ملی واولویت‌های ملی راهبردی فدراسیون روسیه، اهداف، وظایف و اقدام‌های مربوط به سیاست داخلی و خارجی را، به منظور تقویت امنیت ملی فدراسیون روسیه وتأمین توسعه پایدارامنیت ملی کشوردر دراز مدت تعیین می‌نماید.
ترجمه «راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه - 2016»
 
ایراسفرمان ریاست جمهوری مورخ 31 دسامبر2015، به شماره 683 پیرامون «راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه»

مطابق باقانون فدرال مورخ 28 دسامبرسال 2010 به شماره390 «پیرامون امنیت» و قانون مورخ 28 ژوئن 2014 به شماره 172 «مبنی بر برنامه‌ریزی راهبردی در فدراسیون روسیه» مقرر می دارم:

1. تصویب سند پیشنهادی راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه را.

2. از اعتبار افتادن:
فرمان ریاست جمهوری فدراسیون روسیه مورخ 12 می 2009 به شماره 537 «درباره راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه  تا سال 2020»  (مجموعه قوانین فدراسیون روسیه،  2009، شماره 20، صفحه 2444)؛

ماده 27 ضمیمه شماره 1 به فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه مورخ 1جولای 2014 به شماره 483 «مبنی بر تغییر و فاقد اعتبار شدن برخی از فرامین رئیس جمهور فدراسیون روسیه» (مجموعه قوانین  فدراسیون روسیه،  2014،  شماره 27، صفحه 3754).

3. این فرمان از روز امضای آن به اجرا گذاشته می شود.
 
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه
 
( این فرمان درپورتال رسمی اطلاعات حقوقی www.pravo.gov.ru منتشر شده است)

----------

راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه
(در 116 ماده)

فصل اول. مفاد عمومی
1- این راهبرد سندی بنیادی برای برنامه‌ریزی راهبردی است، که منافع ملی واولویت‌های ملی راهبردی فدراسیون روسیه، اهداف، وظایف و اقدام‌های مربوط به سیاست داخلی و خارجی را، به منظور تقویت امنیت ملی فدراسیون روسیه وتأمین توسعه پایدارامنیت ملی کشوردر دراز مدت تعیین می‌نماید.

2- مبنای قانونی این راهبرد، قانون اساسی فدراسیون روسیه، قوانین فدرال مورخ 28دسامبر 2010به شماره 390- قانون فدرال «پیرامون امنیت» و قوانین 28 ژوئن 2014 به شماره 172- قانون فدرال «مبنی برنامه‌ریزی راهبردی در فدراسیون روسیه»،دیگر قوانین فدرال، اقدام‌های قانونی رئیس جمهور فدراسیون روسیه می‌باشد.

3- این راهبرد تحکیم تلاش‌های ارگان‌های فدرال حاکمیت دولتی،دیگر ارگان‌های دولتی، ارگان‌های دولتی واحدهای فدراسیون روسیه(بعد از این- ارگان‌های حاکمیت دولتی)، ارگان‌های خودمختاری‌های محلی، نهادهای جامعه مدنی برای ایجاد شرایط داخلی و خارجی مناسب برای تحقق منافع ملی و راهبردی اولویت‌های ملی روسیه  به رسمیت می‌شناسد.

4- این راهبردپایه و اساس شکل گیری و اجرای سیاست های دولت در حوزه تأمین امنیت ملی فدراسیون روسیه است.

5- این راهبرد مبتنی بر وابستگی متقابل وارتباط ناگسستنی امنیت ملی فدراسیون روسیه وتوسعه اجتماعی- اقتصادی کشوراست.

6- در این راهبرد مفاهیم اساسی زیر  بکار رفته است:

امنیت ملی فدراسیون روسیه (از این پس-امنیت ملی) –وضعیت مصونیت فرد،جامعه و دولت از تهدیدهای داخلی و خارجی، که تحقق حقوق اساسی وآزادی های اتباع (شهروندان) فدراسیون روسیه با وجود آن تأمین می شود (از این پس–اتباع(شهروندان))،کیفیت مناسب و سطح زندگی آنها، حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و دولتی، توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی فدراسیون روسیه.

امنیت ملی شامل دفاع ازکشور وتمام انواع امنیت ارائه شده توسط قانون اساسی و قانونگذاری فدراسیون روسیه ودر درجه اول امنیت دولتی، اجتماعی، اطلاعاتی، زیست محیطی، اقتصادی، حمل و نقل، امنیت انرژی و امنیت شخصی می شود؛

منافع ملی فدراسیون روسیه (از این پس-منافع ملی) بطورعینی نیازمندی های مهم فرد، جامعه و دولت برای تأمین  امنیت وتوسعه پایدار است؛

تهدیدبرای امنیت ملی-مجموعه ای ازشرایط و عواملی  است که احتمال آسیب مستقیم یا غیرمستقیم به منافع ملی را ایجاد می نماید؛

تأمین امنیت ملی- توسط دستگاه های دولتی حکومت و دستگاه های دولت های محلی در همکاری متقابل بانهادهای جامعه مدنی، در اقدام های سیاسی، نظامی، سازمانی، اجتماعی - اقتصادی، اطلاعاتی، حقوقی و سایراقدام ها با هدف مقابله باتهدیدهای امنیت ملی و رضایت ازمنافع ملی تحقق می یابد؛

اولویت های ملی راهبردی فدراسیون روسیه (از این پس- اولویت های ملی راهبردی) مهمترین جهات امنیت ملی است؛
سیستم (نظام) تأمین امنیت ملی شامل مجموعه ای ازدستگاه های حاکمیت دولتی و دستگاه های خودگردان های محلی و اختیارات و  ابزارهای موجود در آنهاست که مجری تحقق سیاست دولتی درحوزه تأمین امنیت ملی هستند.

فصل دوم.روسیه درجهان مدرن
7- سیاست دولتی درحوزه امنیت ملی وتوسعه اجتماعی- اقتصادی فدراسیون روسیه به تحقق اولویت های ملی راهبردی ودفاع موثر از منافع ملی کمک می کند. در حال حاضر،بنیان پایداری برای افزایش بیشتر پتانسیل(ظرفیت) های اقتصادی، سیاسی، نظامی ومعنوی فدراسیون روسیه، و  افزایش نقش آن در جهان درحال ظهور ایجاد شده است.

8- روسیه قابلیت خود رادر تحقق حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولت، حمایت از حقوق هموطنان خارج از کشوربه منصه ظهور رسانده است. نقش فدراسیون روسیه درحل مشکلات بزرگ بین المللی، حل و فصل درگیری های نظامی، حفظ ثبات راهبردی وحاکمیت قانون بین المللی در روابط بین المللی افزایش می یابد.

 9. اقتصاد روسیه قابلیت حفظ و تقویت ظرفیت خود را در شرایط عدم ثبات اقتصاد جهانی و در  شرایط بکارگیری تدابیر اقتصادی محدودکننده از جانب برخی کشورها علیه فدراسیون روسیه نشان داده است.

10.روندهای مثبت درحل مسائل مربوط به تقویت سلامت شهروندان پدید آمده است. رشد طبیعی جمعیت، افزایش امید به زندگی دیده می شود.

11.ارزش های معنوی و اخلاقی سنتی روسیه احیاء شده و در نسل جوان نگرش شایسته و مناسبی به تاریخ روسیه شکل گرفته است. ثبات جامعه مدنی پیرامون ارزش های مشترکی که تشکیل دهنده پایه و اساس نظام دولتی است، همانند آزادی و استقلال روسیه، انسان گرایی، سازگاری و صلح بین قومی، وحدت فرهنگ مردم چند ملیتی فدراسیون روسیه، احترام به سنت های خانوادگی و مذهبی و وطن پرستی روی داده است.

12.تقویت روسیه در بستر تهدیدهای جدید برای امنیت ملی، دارای ماهیت پیچیده ای است. اجرای سیاست داخلی و خارجی مستقل توسط فدراسیون روسیه، به مخالفت و تقابل آمریکا و متحدانش که در پی حفظ سلطه خود در امور جهان هستند انجامیده است. سیاست بازدارنگی (توقف و تحدید) روسیه که توسط آنها اجرا می شود فشارسیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی بر آن (روسیه) وارد می کند. 

13.روند شکل گیری نمونه جدید چندمحوری از نظم جهانی با رشد بی ثباتی جهانی و منطقه ای همراه شده است. تضادهای مرتبط با ناهمسانی توسعه جهانی، تعمیق شکاف بین سطح رفاه کشورها، تنازع بر سرمنابع، دسترسی به بازارهای فروش، کنترل شریانهای حمل و نقل تشدید شده است.

رقابت بین دولت ها هر چه بیشتر ارزش ها ومدل های  توسعه اجتماعی، انسانی و ظرفیت های علمی و فن آوریرا در بر خواهد گرفت. در این روند تسلط در بهره برداری از منابع اقیانوس ها و قطب شمال حائز اهمیت ویژه ای است. درپیکار برای نفوذ در عرصه بین المللی طیف کاملی ازابزارهای سیاسی، مالی، اقتصادی و اطلاعاتی به کار گرفته شده است. از ظرفیت خدمات ویژه به طور فعالتری استفاده می شود.

14.در روابط بین الملل، از نقش مولفه قدرت کاسته نشده است. تمایل به افزایش و نوسازی سلاح های تهاجمی، ایجاد و به کارگیری انواع جدید آن، نظام امنیت جهانی و همچنین نظام معاهده ها و توافق هارا در زمینه کنترل (واپایش) تسلیحات تضعیف می کند. در مناطق یوروآتلانتیک، اوراسیا وآسیا –اقیانوسیه، اصول مربوط به امنیت برابر و تقسیم ناپذیر(مشترک) رعایت نمی شود. در مناطق همجوار روسیه روندهای نظامی گری و مسابقه تسلیحاتی در حال توسعه است.

15.تشدید ظرفیت  قوای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و توانمندسازی (تقویت) آن با توابع جهانی که بانقض قوانین بین المللی انجام می گیرد، تشدید فعالیت نظامی کشورهای بلوک (ناتو)، گسترش بیشتر اتحادیه، نزدیک شدن زیرساخت های نظامی آن به مرزهای روسیه موجد تهدید برای امنیت ملی است.

امکان حفظ ثبات جهانی و منطقه ای، با وجود استقرار اجزای سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا، آسیا - اقیانوسیه وخاورمیانه، در شرایط تحقق عملی مفهوم «ضربت جهانی» و استقرار سامانه های راهبردی غیر هسته ای تسلیحات دقیق، و همچنین در صورت به کارگیری از سلاح در فضا به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

16.ادامه رویکرد بلوک در حل مسائل بین‌المللی کمکی به مقاومت در برابرطیف گسترده ای ازچالش ها و تهدیدهای معاصر نکرده است. تشدید جریان مهاجرت از کشورهای آفریقا و خاورمیانه به اروپا، بی پایگی و ناتوانی سامانه امنیتی منطقه ای را در منطقه یوروآتلانتیک که بر پایه ناتو و اتحادیه اروپا احداث شده، نشان می دهد.

17.مواضع غرب در تقابل بافرایندهای همگرایی و ایجاد کانون های تنش در منطقه اوراسیا، تأثیر منفی بر تحقق منافع ملی روسیه نهاده است. پشتیبانی ایالات متحده امریکا واتحادیه اروپا از کودتای  دولتی ضد قانون اساسی در اوکراین به شکاف عمیق درجامعه اوکراین و ظهور درگیری مسلحانه انجامیده است. تقویت ایدئولوژی ناسیونالیستی راست افراطی، ایجاد هدفمند تصویر دشمن از روسیه در اذهان جامعه اوکراین، اتکای آشکار به راه حل نظامی در درگیری های داخلی و بحران عمیق اجتماعی –اقتصادی، موجب شده تا اوکراین به کانون بلندمدت بی ثباتی در اروپا و درست درمرزهای روسیه تبدیل گردد.

18.سرنگونی نظام های سیاسی مشروع، تحریک بی ثباتی داخلی و درگیریها، هر چه بیشتر در حال گسترش است. همراه با کانونهای مداوم تنش درخاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوبی وشبه جزیره کره، «نقاط داغ وملتهب» جدیدی  ظاهر می شوند و مناطقی که توسط حاکمیت هیچ کشوری کنترل (واپایش) نمی شوند گسترش می یاید. مناطق درگیری های مسلحانه به پایگاهی برای گسترش تروریسم، نفاق میان قومی، خصومت مذهبی، و دیگر مظاهر افراط گرایی تبدیل شده است. ظهور سازمان تروریستی ای [داعش] که خود را «دولت اسلامی» اعلام کرده و تقویت نفوذ آن، نتیجه سیاست استاندارهای دوگانه برخی از  کشورهای متعهد به مبارزه باتروریسم است.

19.خطرافزایش تعدادکشورهای دارنده سلاح هسته ای، تکثیرو استفاده ازسلاح شیمیایی، و همچنین نامعلوم بودن حقایق مربوط به دراختیار داشتن سلاح های بیولوژیکی توسط کشورهای خارجی، که از ظرفیت و توان طراحی و تولیدآن برخوردارند همچنان باقیست. شبکه آزمایشگاه­های نظامی بیولوژیکی ایالات متحده امریکا در اراضی دولت های همسایه روسیه در حال گسترش است.

20.وضعیت بحرانی حفاظت فیزیکی از اشیاء و موادخطرناک، به ویژه در کشورهای بی ثبات به لحاظ سیاسی، توسعه کنترل نشده (واپایش نشده) سلاح های متعارف، بر احتمال افتادن این تسلیحات به دست تروریست ها می افزاید. 

21.افزایش نفوذ در چگونگی اوضاع بین المللی، رویارویی درفضای اطلاعاتی جهانی را با توجه به تمایل برخی کشورها در به کارگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیک خود، از جمله از طریق دستکاری افکار عمومی وتحریف تاریخ تشدید کرده است.

22.اشکال جدیدی از فعالیت های غیرقانونی، به ویژه با استفاده ازفناوری های پیشرفته ارتباطاتی و اطلاعاتی پدید آمده است. بر شدت تهدیدهای مرتبط با مهاجرت کنترل نشده و غیر قانونی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و دیگر تظاهرات جرایم سازمان یافته فراملی  افزوده می شود.
23.وضعیت جمعیتی جهان، محیط زیست و امنیت غذایی پیچیده شده است. کمبود آب شیرین، عواقب ناشی از تغییرات آب و هوایی ملموس ترگردیده  است. بیماری های مسری و همه گیر شیوع یافته است که بسیاری از آنها توسط ویروس های جدید و ناشناخته ایجاد می شوند.

24.نفوذ رو به رشد عوامل سیاسی در فرآیندهای اقتصادی، و همچنین تلاش های جداگانه دولت ها در بکارگیری روش های اقتصادی،  ابزارهای سیاست مالی، تجاری، سرمایه گذاری و فناورانه برای حل مشکلات ژئوپولیتیک خود، ثبات نظام روابط اقتصادی بین المللی را تضعیف می نماید. امکان عود و تکرار بحران مالی- اقتصادی بزرگ مقیاس، در بستر عدم توازن ساختاری در اقتصاد جهانی و نظام مالی، بدهی های حاکمیتی روزافزون و نوسانات بازار منابع انرژی باقی مانده است.

25.دولت ها به عنوان واکنش به رشد بی ثباتی بین المللی، اغلب مسئولیت امور را در مناطق خود به عهده می‌گیرند. توافقنامه های تجاری منطقه ای وخرده‌منطقه ای و دیگر موافقت نامه‌های اقتصادی به یکی ازمهم ترین ابزارحفاظت در برابر بحران تبدیل شده  و تمایل به استفاده از ارزهای منطقه‌ای  افزایش یافته است.

26.فدراسیون روسیه به منظور جلوگیری ازتهدیدهای امنیت ملی، بر تقویت وحدت داخلی جامعه روسیه، تأمین ثبات اجتماعی، سازگاری میان قومی و بردباری مذهبی، حذف عدم تعادل ساختاری در اقتصاد و نوسازی آن، افزایش توان دفاعی کشور متمرکز شده است.

27.روسیه به منظور حفاظت از منافع ملی سیاست خارجی باز، منطقی و عملگرایانه ای را دنبال می کند که بازدارنده رویارویی و تقابل پرهزینه باشد (از جمله در مسابقه تسلیحاتی جدید).

28. فدراسیون روسیه روابط بین المللی را بر پایه اصول قوانین بین المللی، تأمین امنیت قابل اعتماد و برابر برای دولت ها، احترام متقابل بین مردم، حفظ تنوع فرهنگ ها، سنن و منافع  آنها می سازد. روسیه علاقمند به توسعه تجارت متقابلاً سودمند و عادلانه و همکاری های اقتصادی با کشورهای خارجی، و شریک مسئولی در نظام تجارت چندجانبه است. هدف فدراسیون روسیه تا حد امکان به دست آوردن شمار بیشتری  ازشرکای برابر در نقاط مختلف جهان می باشد.

29. در زمینه امنیت بین المللی، روسیه در درجه اول پایبندی به استفاده از ابزارهای سیاسی و حقوقی و سازوکارهای دیپلماسی و حافظ صلح را حفظ می نماید. به کارگیری ازقوای نظامی در دفاع از منافع ملی، تنها در صورت ناکارآمدی و بی اثر بودن تمام اقدامات غیر خشونت آمیز امکان می یابد.

فصل سوم. منافع ملی و اولویت های ملی راهبردی
30.منافع ملی بلندمدت عبارتند از:
تقویت (توان) دفاعی کشور، فراهم آوردن مصونیت و تغییرناپذیری نظام قانون اساسی، حق حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی و دولتی فدراسیون روسیه؛

تقویت وفاق ملی و ثبات سیاسی و اجتماعی، توسعه نهادهای مردمسالار، بهبود سازوکار تعامل دولت و جامعه مدنی؛

ارتقاء کیفیت زندگی، ارتقاءسلامت، ارائه توسعه پایدار جمعیتی (انسانی) کشور؛

حفظ و توسعه فرهنگ، ارزشهای معنوی اخلاقی سنتی روسیه؛

افزایش رقابت پذیری اقتصادملی؛

تثبیت موقعیت فدراسیون روسیه به عنوان یکی از قدرتهای جهانی پیش رو، که در شرایط جهان چندمحور در پی حفظ ثبات راهبردی و شراکت متقابلاً سودمند می باشد.

31.تأمین منافع ملی از طریق تحقق اولویت های راهبردی ملی زیر انجام می پذیرد:
دفاع ازکشور؛ ...


ادامه مطلب (متن کامل گزارش/Pdf) 
کد مطلب: 970