سیاست خارجی
سیاست های امنیتی و نظامی
جامعه و سیاست
اقتصاد و انرژی
سازمان های منطقه ای
تاریخ
فرهنگ و هنر


نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » يادداشت » جامعه و سیاست

سيدرضا ميرمحمدی

آدرس اشتباه مقابله با افراط گرايی در آسيای مركزی

یادداشت ایراس

۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۷

آتش سركش و فروزان جريانات افراطي و تكفيري اگرچه پس از تحولات ميداني يك سال گذشته عراق و سوريه و شكست هاي سنگين اين جبهه باطل رو به كم سويي نهاد ولي اين جريان چند وجهي ايدئولوژيكي، سياسي و امنيتي - هر چند در درون خود زمينه هاي فرصت سازي هم دارد – همچنان با فراز و فرود هايي آسيب و تهديد بزرگ جهان اسلام است و به اين زودي سايه شوم خود را از سر امت اسلامي دور نخواهد كرد.آتش سركش و فروزان جريانات افراطي و تكفيري اگرچه پس از تحولات ميداني يك سال گذشته عراق و سوريه و شكست هاي سنگين اين جبهه باطل رو به كم سويي نهاد ولي اين جريان چند وجهي ايدئولوژيكي، سياسي و امنيتي - هر چند در درون خود زمينه هاي فرصت سازي هم دارد – همچنان با فراز و فرود هايي آسيب و تهديد بزرگ جهان اسلام است و به اين زودي سايه شوم خود را از سر امت اسلامي دور نخواهد كرد.

 

منطقه مهم و استراتژيك آسياي مركزي از همان ابتداي ظهور اين جريان خطرناك به شكلي ملموس در ارتباط و پيوند با آن بوده و در نقش عقبه تامين نيرو براي اين جبهه وارد بازي شده است. تا جايي كه هزاران نفر از اتباع جمهوري هاي اين منطقه به داعش ، النصره و گروههاي مشابه اينها در عراق و سوريه و برخي كشورهاي ديگر پيوسته و در رده هاي مختلف اين جريانات از جنگجويي تا فرماندهي نقش آفريني كرده اند. بر همين اساس در طول چند سال گذشته اخبار مربوط به گرايش و پيوستن تعداد و دستجاتي از اتباع جمهوري هاي آسياي مركزي به گروههاي افراطي و تكفيري در عراق و سوريه همواره در صدر رسانه هاي منطقه بوده و مقامات و مسئولان سياسي و امنيتي اين كشورها پيوسته از تهديد امنيتي ناشي از اين مسئله سخن گفته و هشدار داده اند.

 

بديهي است در چنين شرايطي، راهكارهاي مقابله با اين جريانات تهديد آميز در دستور كار دولت ها و حاكميت هاي جمهوري هاي اين منطقه قرار گيرد و تدابير لازم براي جلوگيري از آسيب ها و خطرات پيش رو اتخاذ شود. اما با تامل در نحوه مواجهه دولت ها و ارگانهاي حاكميتي جمهوري هاي آسياي مركزي با اين مقوله پيچيده و چند وجهي طي چند سال گذشته، متاسفانه شاهد بكارگيري سياست ها و راهكارهاي نادرست از سوي آنان در اين تقابل و مواجهه هستيم. به عبارت ديگر آدرسي كه از طرف مقامات و دستگاههاي ذيربط براي برخورد و مقابله با خطرات و تهديدات جريانات افراطي و تكفيري در اين منطقه داده مي شود آدرس اشتباهي است و جوامع ديني و مذهبي منطقه را به سمت و سوي يك وضعيت و شرايط دشوار و حتي گمراه كننده سوق مي دهد.

 

موارد و مصاديق متعددي براي اين آدرس دهي اشتباه، قابل احصاء و ارائه است ولي در اين مجال و مقال مختصر و فشرده، به سه مورد از اهم آنها كه از منظر بررسي و تحليل كارشناسي برجستگي زيادي دارد پرداخته مي شود:

 

1- اولين گام اشتباه در مسير اين آدرس دهي اشتباه ، اين است كه دولت ها و حاكميت هاي منطقه، مرزبندي شفاف و دقيقي ميان اسلام خواهي به مفهوم درست و طبيعي آن كه تمايل قلبي هر مسلماني است و گرايش افراطي به دين يا اسلام كه امري انحرافي است، قائل نيستند و حركت ها و جريان هاي اسلامي سالم و درست را بعضا با جريان هاي افراطي و انحرافي در يك رديف قرار داده و هر دو را به يك چشم