تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۰
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس: اگر ادعا شود که در زوهای اخیر، ازبکستان بیشترین توجه و دغدغه ناظران و تحلیل گران حوزه آسیای مرکزی را به خود جلب کرده است، شاید گزافه نباشد؛ چرا که با مرگ ناگهانی اسلام کریم اف، رئیس جمهور این کشور و فقدان جانشین مشخص برای وی، در دوره ای که گمانه زنی های مختلفی در خصوص فعالیت احتمالی گروه های افراط گرا در این منطقه و رقابت در عرصه های گوناگون میان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در آسیای مرکزی مطرح است، خلاء قدرت در پر جمعیت ترین کشور منطقه که نقش مرکزیت آسیای مرکزی را نیز برای خویش قائل بوده و با چهار کشور دیگر این منطقه و حتی افغانستان هم مرز است؛ به یکی از جالب توجه ترین و مهم ترین موضوعات این روزها تبدیل شده است.

در این میان، خالی از فایده نخواهد بود تا در قالب مجموعه تصاویری از وضعیت مردم، اماکن و سایر مظاهر فرهنگی ازبکستان، چشم اندازی انضمامی از جلوه های گوناگون حیات در این کشور ارائه شود. بدین منظور «تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه» تقدیم حضور علاقه مندان شده است.
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 1
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 2
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 3
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 4
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 5
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 6
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 7
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 8
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 9
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 10
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 11
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 12
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 13
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 14
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 15
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 16
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 17
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 18
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 19
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 20
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 21
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 22
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 23
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 24
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 25
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 26
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 27
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 28
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 29
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 30
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 31
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 32
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 33
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 34
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 35
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 36
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 37
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 38
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 39
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 40
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 41
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 42
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 43
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 45
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 44
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 46
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 47
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 48
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 49
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 50
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 51
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 52
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 53
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 54
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 55
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 56
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 57
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 58
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 59
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 60
تور رایگان ازبکستان؛ سمرقند، بخارا و خیوه 61
کد مطلب: 1910