دکتر شهروز ابراهیمی

عوامل تاثيرگذار بر نقش روسيه در خليج فارس

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1391، صص: 184-159

30 فروردين 1395 ساعت 1:24


ایراس - چکیده:
نوشتار حاضر نقش روسیه در خلیج فارس را بررسی می‌کند. فرضیه این است که روسیه به موازات رشد اقتصادی از اواخر دهه 1990 به‌ دلیل افزایش درآمدهای انرژی و سامان‌دهی داخلی خود سیاست خارجی فعالی در منطقه پیش گرفته است. نقش فعال روسیه با توجه به چهار عامل ثبات، اقتصاد و تجارت، انرژی و راهبردی بررسی شده است. ایده فرعی مقاله این است که روسیه با بازیابی نقش خود در منطقه به‌عنوان یک «قدرت در حال ظهور» در‌صدد نفوذ به حوزه‌های سنتی نفوذ آمریکا همچون عربستان سعودی برآمده و از این طریق به الگوی رقابت و همکاری با آمریکا به‌طور توأمان درمنطقه شکل داده است.
یافته‌های مقاله این است که:
1. «ثبات» برای روسیه جدید برعکس دوره اتحاد جماهیر شوروی که به ‌دنبال «بی‌ثبات‌سازی» بود، اهمیت زیادی دارد.
 2. «اهمیت اقتصادی و جغرافياي سياسي» منطقه برای روسیه به خاطر شکل دادن به رشد اقتصادی روسیه در داخل و قاعده‌مند کردن رفتار رقابت‌آمیز توأم با همکاری با آمریکا باشد.
3. ثبات و اقتصاد در منطقه همراه با موضوعات راهبردي برای روسیه اهميت دارد، لذا روسیه در سیاست خارجی خود در منطقه در‌صدد ایفای نقش موازنه‌گر می‌باشد.

کلیدواژگان: خلیج فارس، سیاست خارجی روسیه، انرژی، ثبات، ایران، آمریکا، عربستان سعودی.

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 

WWW.IRAS.IR


کد مطلب: 1072

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/article/1072/عوامل-تاثيرگذار-نقش-روسيه-خليج-فارس

ایراس
  http://www.iras.ir