دکتر ناصر فرشادگهر - علي لطيفي

تنظيم سياست خارجي ايران در قبال مسئله درياي خزر با تكيه بر سند چشم انداز

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1391، صص: 158-131

30 فروردين 1395 ساعت 1:19


ایراس - چکیده:
امروزه تأمین انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها، از جمله محورها و راهبرد‌های مدون کشورهای مختلف جهان می‌باشد. به طوری که امنیت انرژی در راهبرد ‌امنیت ملی سال 2010 آمریکا جایگاه ویژه‌ای برای آینده سیاست خارجی این کشور داشت. با توجه به این که ذخایر گاز و منابع انرژی فسیلی در مناطق خاصی از جهان تمرکز یافته است، ضرورت انتقال این منابع به بازارهای مصرف از جمله راهبردي‌ترین مباحث موجود در سیاست خارجی عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی است. در همین راستا ژئوپلتیک یا سیاست جغرافیایی اهمیت به سزایی در مدیریت انتقال منابع دارد. بدون تردید یکی از متغیرهای مؤثر در شکل‌گیری سیاست خارجی کشورها، شرایط جغرافیایی و نحوه ارتباط با جهان خارج و همسایگان آن می‌باشد. از آنجا كه مهم‌ترین مزیت اقتصادی ایران نسبت به تمامی رقبای اقتصادی در این منطقه، برخورداری از کوتاه‌ترین، امن‌ترین و با صرفه‌ترین کانال ارتباطی با آب‌های آزاد و نیز کشورهای خاورمیانه و اروپایی است، معرفی هر چه بیشتر این مزیت، رفع برخی سوء‌تفاهم‌ها و تبلیغ‌های ضد ایرانی، به‌ویژه در رابطه با ناامن بودن راه‌های ایران و از همه مهم‌تر، سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه در دو حوزه ریلی و جاده‌ای از اولویت‌های ایران در حوزه اقتصادی به‌شمار می‌رود. در نتيجه در عرصه سیاست خارجی با توجه به مزیت‌های موجود پیش رو بايد تمامی تلاش‌ها برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز در این حوزه انجام گیرد.

کلیدواژگان: سیاست خارجی، سند چشم‌انداز، امنیت انرژی، فرصت و تهدید، ایران، ترکیه، آمریکا.

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 

WWW.IRAS.IR


کد مطلب: 1071

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/article/1071/تنظيم-سياست-خارجي-ايران-قبال-مسئله-درياي-خزر-تكيه-سند-چشم-انداز

ایراس
  http://www.iras.ir