دكتر مريم فراهاني - دكتر ليلا تركي

ارزيابي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي در منطقه آسياي مركزي و قفقاز

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1391، صص: 181-167
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۵
Share/Save/Bookmark
 
ارزيابي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي در منطقه آسياي مركزي و قفقاز
 
ایراس - چکیده:
اين مطالعه به دنبال شناسايي عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در منطقه­ آسياي مرکزي و قفقاز است تا از رهگذر اين بررسي، امکان سرمايه‌گذاري ايرانيان و همچنين افزايش مناسبات تجاري ايران با کشورهاي منطقه ارزيابي شود. در اين خصوص، يک مدل رگرسيون با روش داده‌هاي تابلوئي، در چارچوب الگوي مزيت مکاني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، در دوره زماني 2010-1990 برآورد شده است. نتايج حاصل از برآورد الگو نشان مي‌دهد که توليد ناخالص داخلي بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در منطقه تأثيري مثبت و معنادار داشته است، به طوريکه با افزايش 1 درصدي در توليد ناخالص داخلي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، 1/6 درصد افزيش مي‌يابد. افزايش ارزش پول ملي نيز تأثيري مثبت و معنادار بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داشته است، در حاليکه شاخص قيمت عمده فروشي که معياري از افزايش هزينه‌هاي توليد در منطقه مي‌باشد، بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي تأثيري معنادار نداشته است. همچنين، نتايج نشان مي‌دهد که کاهش محدوديت‌هاي تجارت درکشورهاي مورد مطالعه منجر به جذب بيشتر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي خواهد شد. اين نتيجه بر لزوم و اهميت تعميق همکاري‌ها، در چارچوب همکاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي، همچون اکو دلالت دارد.

کلیدواژگان: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، آسياي مرکزي و قفقاز، باز بودن اقتصاد

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1065