مهدي بيگدلو - مرتضي باقري - عبدالرضا باقري

اقتصاد توسعه و برنامه ريزي اقتصادي در روسيه

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1391، صص: 132-111
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۹
Share/Save/Bookmark
 
اقتصاد توسعه و برنامه ريزي اقتصادي در روسيه
 
ایراس - چکیده:
بدون شک روسیه را باید یکی از بازیگران اصلی و قدرت‌های برتر اقتصادی جهان دانست، زيرا با علم به اینکه در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین‌الملل, بنیان قدرت از وجه نظامی به وجه اقتصادی و فن‌آوری انتقال یافته و محور دیپلماسی، نه صرف تمرکز بر امور و مسائل سیاسی و نظامی بلکه تمرکز بر مراودات اقتصادی است، لذا بسیار تلاش می‌کند تا برای تحکیم ارکان مادی هژمونی خود بر اقتصاد جهانی, الگوی رفتار سیاسی واقع‌گرایانه را در پیش گيرد و به‌واسطه در اختیار داشتن منابع سرشار انرژی، از آن به‌عنوان ابزار اعمال قدرت و کسب ثروت بهره‌برداری کنند. این پژوهش با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و به روشی تحلیلی-توصیفی به بررسی اقتصاد توسعه در روسیه پرداخته و با بررسی سیاست‌های اقتصادی دوران یلتسین و پوتین و نیم‌نگاهی به دوران مدودف به این نتیجه دست‌ یافته است که حرکت توسعه‌ای روسیه بیشتر مبتنی بر حمایت اولیه‌ دولت از صنایع بوده و حرکت توسعه دولت-‌محور در دوران پوتین در کنار توجه به توسعه‌ بخش خصوصی و حذف الیگارشی نمود یافته و روسیه توانسته در سال‌های بعد از فروپاشی به‌خصوص در دهه‌ اخیر رشد قابل توجهی در شاخص‌های توسعه داشته باشد.

کلیدواژگان: روسیه، شوروی، توسعه اقتصادی، اقتصاد توسعه، برنامه‌ریزی اقتصادی

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1063