دکتر فرزانه شفيعي

نقش زبان روسي در همگرايي فضاي پساشوروي

دو فصلنامه ایراس، سال پنجم، شماره ششم، بهار و تابستان 1389، صص: 216-183
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۷
Share/Save/Bookmark
 
نقش زبان روسي در همگرايي فضاي پساشوروي
 
ایراس - چکیده:
رهبران اتحاد جماهیر شوروی با به کار گرفتن سیاست های زبانی سعی در متحد ساختن قلمروی وسیع کشوری داشتند که مردمانش از اقوام و زبان های مختلف بودند. در سال 1989 ماده ای به قانون اساسی این کشور اضافه شد که بر اساس آن، زبان روسی به عنوان زبان رسمی بین اقوام برگزیده شد. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و اعلام استقلال جمهوری ها، از اولین اقدامات ایشان، زنده کردن زبان ملی و قرار دادن آن به عنوان زبان رسمی کشور بود. این توجه در برخی کشورها تا حدی پیش رفته که منجر به کنار زدن زبان روسی، بحث و اختلاف نظر و همچنین مبارزات سیاسی شده است. در مقاله حاضر جایگاه و اهمیت زبان روسی را در دوران شوروی و سال های اخیر مورد بررسی قرار می دهیم، و نهایتا نقش این زبان را به عنوان عامل همگرایی جمهوری های حاصل از فروپاشی بررسی می کنیم.

کلیدواژگان: فضای پسا شوروی، فروپاشی، زبان اقلیت ها، زبان بین اقوام، همگرایی

دریافت متن کامل/ دانلود PDF

WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1054