آزاده اله مرادي

ساختار توليد و انتقال انرژي جمهوري تركمنستان

دو فصلنامه ایراس، سال پنجم، شماره ششم، بهار و تابستان 1389، صص: 182-157
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۱
Share/Save/Bookmark
 
ساختار توليد و انتقال انرژي جمهوري تركمنستان
 
ایراس - چکیده:
در میان کشورهای آسیای مرکزی ترکمنستان می تواند به یک بازیگر کلیدی در ژئو پلیتیک جهان انرژی تبدیل شود. برنامه راهبردی ترکمنستان تبدیل شدن به یک بازیگر استراتژیک در زمینه انرژی است. تقاضای پایدار چین و ایران در برابر هزینه پایین روسیه در صادرات انرژی باعث جهت گیری مجدد تنوع مسیرهای صادرات انرژی ترکمنستان در سال 2009 شده است. ترکمنستان به همین دلیل بازار گاز اروپا در رابطه با ناباکو را هدف قرار داده است. در اين مقاله به سياست انرژي ترکمنستان و اهرم هايي که اين کشور در رابطه با کشورهاي ديگر بهکار مي گيرد پرداختهايم. بر اساس ادعاي اين مقاله، ترکمنستان برای جلوگیری از نفوذ سنتی روسیه در صادرات و مسیرهای گاز این کشور به دنبال تنوع صادراتی است. 

کلیدواژگان:  انتقال انرژی، ترکمنستان،قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، خط لوله ناباکو

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1053