مهسا ماه پيشانيان

فرجام انقلاب لاله اي قرقيزستان و رقابت پنهان روسيه و آمريكا

دو فصلنامه ایراس، سال پنجم، شماره ششم، بهار و تابستان 1389، صص: 156-125
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۳
Share/Save/Bookmark
 
فرجام انقلاب لاله اي قرقيزستان و رقابت پنهان روسيه و آمريكا
 
ایراس - چکیده:
برنامه های سیاست خارجی روسیه و آمریکا بسیار متفاوت از هم م یباشد، به گون های که واشنگتن درگیر عراق، اسلام، تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی می باشد، حال آنکه روسیه بیشتر به حوزه پیرامونی خود نظر داشته و در کنار آن خواهان ایفای نقش به عنوان یک بازیگر قدرتمند جهانی است. جایگزین سازی عناصر حکومتی با استفاده از قدرت نرم بدون توسل به زور و اقدامات خشونت آمیز یکی از راهبردهای آمریکا در کنار راهبرد مبتنی بر تهاجم گسترده، سنگین و سریع نظامی برای مدیریت مسائل مذکور می باشد. قرقیزستان در کنار گرجستان و اوکراین یکی از مهمترین نمون ههای موفق این راهبرد می باشد که با رویکردی نرم در قالب انقلاب لاله ای عناصر حکومتی آن متناسب با اهداف آمریکا تغییر نمود. اما رنگ باختن انقلا ب لاله ای نه تنها ماهیت شکننده این انقلاب ، فساد گسترده دولتی و فقر مردمی که با ب یتوجهی ایالات متحده آمریکا همراه بود را به تصویر کشید بلکه توانست رقابت و دست پنهان روسیه در رقابت با این کشور را نیز آشکار نماید.

کلیدواژگان: انقلاب رنگی، انقلاب لاله ای، رقابت پنهان روسیه و آمریکا

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1052